Bij NAVR Solutions zijn we er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt om verantwoord om te gaan met uw persoonsgegevens. Deskundigheid, vertrouwelijkheid, kennis en kunde zijn belangrijke pijlers voor NAVR Solutions. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermenen u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van NAVR Solutions gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over NAVR Solutions en op wie is dit privacy beleid van toepassing?

NAVR Solutions is een besloten vennootschap gevestigd te Hilversum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75966603. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken via 06-20644161 of 06-51998732 en per mail via info@navr-solutions.nl.

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Klanten en relaties van NAVR Solutions;
 • Potentiële klanten en relaties met wie NAVR Solutions contact heeft gelegdof wil liggen;
 • Bezoekers op de website van NAVR Solutions;
 • Alle andere personen die contact opnemen met NAVR Solutions of van wie NAVR Solutions persoonsgegevens verwerkt (met uitzondering op werknemers van NAVR Solutions).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerktdoor NAVR Solutions?

Op onze website kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen wij u om (eventueel) de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Persoonlijke gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Bedrijfsgegevens:

 • Rechtsvorm;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN en andere betaalgegevens.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verstuurd, bijvoorbeeld via de geautomatiseerde formulieren op de website, bewaren we deze berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoek(e)n te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten). Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezenvan nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mail verstrekt;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer;
 • Surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals Facebook en LinkedIn;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social mediabuttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat dat u gebruikt, IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt.

Voor welke doeleinden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij u een van de partijen bent;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Om u informatie toe te zenden omtrent onze eigen producten en diensten (marketingdoeleinden);
 • Om te reageren op vragen en/of klachten die u hebt;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

 

U hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van uw gegevens door NAVR Solutions. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op NAVR Solutions rusten, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
 • Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten en/of producten kunnen wij dat aan u latenweten via een persoonlijke mail.
 • Indien u geen berichten meer van ons wilt ontvangen, kunt u dit te allen tijde aangeven door een mail te sturen naar info@navr-solutions.nl

Met wie delen wij uw gegevens?

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten NAVR Solutions. We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties. WanneerNAVR Solutions betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

Hyperlinks naar derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van NAVR Solutions verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. NAVR Solutions heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door NAVR Solutions worden verwerkt. NAVR Solutions accepteert geen enkele verantwoordelijkheid ofaansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites vanderden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij NAVR Solutions verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert NAVR Solutions de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. NAVR Solutions maakt gebruik van servers in Amsterdam en Delft.Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeldin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Amazon Web Services, Google Gmail, Google Analytics, Google Calendar en BitBucket.

Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

We werken hard om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende: we coderen alle services met SSL. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze medewerkers die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Hoe gebruiken wij cookies?

Via deze website kan NAVR Solutions gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Wat zijn uw rechten?

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@navr-solutions.nl. NAVR Solutions zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u hebt gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat NAVR Solutions uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. NAVR Solutions zal binnen vier(4) weken reageren op uw verzoek. Indien NAVR Solutions uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan tepassen wordt afgewezen. U hebt tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@navr-solutions.nl.

Veranderingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen ende wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Dit is de versie van 1 maart 2020.

Klachten, vragen en feedback

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contactmet ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via 06-20644161 of 06-51998732, info@navr-solutions.nl of een brief sturen naar NAVR Solutions B.V., van Kinsbergenlaan 49, 1215 RP Hilversum.